Coupon Category RSS

Coupons in the "Da Hoang Huu" category

Active Coupons

Currently 4 active coupons

[Free] Tài chính định lượng: Định giá tài sản tài chính

August 16, 2018 // Duration: 2 hrs 46 mins // Lectures: 18 // Xây dựng mô hình định giá sản phẩm tài chính và sản phẩm phái sinh tài chính Published by: Da Hoang Huu ... more ››

success 100%

[Free] Kinh tế lượng: Hồi quy tuyến tính và ứng dụng

August 14, 2018 // Duration: 3 hrs 4 mins // Lectures: 21 // Xây dựng mô hình hồi quy, diễn giải và kiểm định mô hình; Thực hành với số liệu thực tế Published by: Da Hoang Huu ... more ››

success 100%

[Free] Học máy (Machine learning) và ứng dụng

August 14, 2018 // Duration: 5 hrs 3 mins // Lectures: 27 // Tìm hiểu về các thuật toán Machine learning cơ bản và phương pháp xây dựng mô hình Machine learning Published by: Da Hoang Huu ... more ››

success 100%

[Free] Lý thuyết xác suất thống kê

August 14, 2018 // Duration: 6 hrs 57 mins // Lectures: 36 // Giới thiệu về các mô hình ngẫu nhiên và phương pháp suy diễn, phân tích thống kê Published by: Da Hoang Huu ... more ››

success 100%

Unreliable Coupons

Currently 2 unreliable coupons

[Free] FRM part I practice test: Quantitative Analysis

April 19, 2019 // Questions: 85 // Practice tests for students and practioners who need more exercises and practices with the FRM exam Published by: Da Hoang Huu ... more ››

success 33%

[Free] FRM part I practice test: Quantitative Analysis

April 19, 2019 // Questions: 85 // Practice tests for students and practioners who need more exercises and practices with the FRM exam Published by: Da Hoang Huu ... more ››

success 30%